رهبر انقلاب:

چند ماه پس از انقلاب، شخصی در یک سخنرانی اعلام کرد که اسلام نه مفید است، نه ممکن است و نه ضروری. و مرحوم #شهید_بهشتی در مقابل این حرف، با توجه به این که خیلی هم شاید انعکاس نداشت، اما ممکن بود ذهنیت جامعه را به صورتی شکل بدهد، ایستاد و سخنرانی کرد و این حرف را شکافت و ثابت کرد که #اسلام، هم #مفید است، هم #ضروری ست و هم پیاده کردنش #ممکن است و این همان روزهایی بود که بر ضد مرحوم شهید بهشتی غوغا و سر و صدا و شایعه پراکنی رواج داشت.

مصاحبه کامل را اینجا بخوانید