صبر یعنی چه؟

صبر یعنی در  میدان باقی ماندن، از میدان بیرون نرفتن.

بعضی از میدان میگریزند؛ بعضی نمیگریزند امّا  بتدریج از میدان کناره میگیرند؛ این خلاف صبر است.

صبر یعنی  پایداری کردن، در میدان ماندن،  استقامت کردن.

صبر یعنی چشم به هدفهای دور و به افقهای دور دوختن؛ چشم دوختن به هدفهای دور.

گاهی انسان از یک موفّقیّت نقد خرسند میشود، خوشحال میشود، گاهی مغرور میشود، و خطرناک این است که  قانع میشود؛ این خطرناک است؛ این موجب میشود که انسان در میدان باقی نماند. نه، هدفِ دور را نگاه کنید،  قلّه را نگاه کنید.

مقام_معظم_رهبری

مورخ:۱۳۹۷/۴/۹