اینجا نمره و رتبه و حفظ مطالب غیر مفید ارزش نیست؛

اینجا در مکتب اسلامی ارزش، عمل است، کار است، مفید بودن است.

 فکر کرده‌اید ضرر و خیانت یک دانشمند و عالم  بی عمل چقدر است؟!