عملیاتی برای تحول در نظام تعلیم و تربیت
 «مکتب اسلامی» عملیّاتی سه روزه به مناسبت روز«مقاومت اسلامی» برگزار می کند.
جزئیات این عملیات به شرح زیر است:
اهداف عملیات:
1_ شیوه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
2_ ایجاد تحول حقیقی در ساختار تربیت و تعلیم کشور
3_ تحقق نظام توحید در ساختار تزکیه و تعلیم
مخاطبین عملیات:
  مجموعه های فرهنگی که ویژگی های زیر را دارا باشند:
  نظرات و مطالبات رهبری از آموزش و پرورش کشور را به طور دقیق مطالعه کرده باشند.
  انگیزه برای تحقق ساختار تزکیه و تعلیم اسلامی را داشته باشند.
زمان: 23 تا 25 مرداد
مکان:سبزوار
راه ارتباطی جهت ثبت نام :
 09157276258
azpavaraqi@

 پوستر عملیات