مکتب اسلامی چیست؟
   مکتب اسلامی، مدرسه غیرانتفاعی نیست، مدرسه طبیعت هم نیست، حتی مدرسه در مسجد هم نیست.
  مکتب اسلامی اساساً مدرسه نیست و چیزی کاملا مستقل از آموزش و پرورش است.
  اساس مکتب اسلامی از خشت اوّل با مبانی اسلام نهاده شده است بر خلاف آموزش و پرورش فعلی که بنیانش متعلق به فرهنگ و دین ما نیست و ارمغان فرهنگ غربی به کشور ما بوده است.
  مکتب اسلامی یک برنامه فوق برنامه نیست در کنار مدرسه، بلکه یک برنامه تمام وقت است که متعلمین در آن بی نیاز از مدرسه می شوند؛ یعنی تمام آن چیزی که در مدرسه مفید است (که البته ناچیز است) در مکتب هست و تمام آن چیزی که در مدرسه مضر است در مکتب نیست.
  اگر در مدرسه یکی از اهداف علم آموزی است که به شدّت ضعیف اجرا می‌شود، در مکتب بهترین شیوه و بهترین علم ها وجود دارد؛
  این به آن معنا نیست که علوم روز در مکتب نیست خیر، و اصلاً این حرف اشتباه است که اسلام در مورد علوم روز حرفی برای گفتن ندارد.
  اگر در مدرسه پرورش و تربیت فقط اسمش وجود دارد، در مکتب تمام برنامه های تزکیه ای و تربیتی مقدم بر تعلیم و آموزش هستند.
  مقام معظم رهبری:
 باید در نظر داشت که آموزش و پرورش کنونی کشور ما، ساخته و پرداخته‌ی فکر ما و برنامه‌های ما و فلسفه‌ی ما نیست؛ این یک امر واضحی است، منتها به آن توجه نمی‌کنیم!
  اینجا مدرسه نیست، چیزی فراتر است.