مکتب اسلامی یک ساختار تزکیه و تعلیم اسلامی است که با بهره گیری از آیات و روایات به امر مهم تربیت نسل آینده کشور مشغول است.
مکتب اسلامی پیاده سازی توحید است در ساختار تزکیه و تعلیم.

maktab_eslami@