آغازبه کار مکتب اسلامی شیراز

دوره تابستانی 

اینجا مکتب اسلامی ست، بی شباهت به مدرسه...