علمی که #تربیت در او نباشد، #تزکیه در او نباشد، این علم فایده ندارد.


همان طوری که اگر الاغ و حمار، چنانچه الاغ به بار او کتاب باشد، هر کتابی باشد، کتاب توحید باشد، کتاب فقه باشد، #کتاب انسان‌شناسی باشد، هر چه باشد، در بار او باشد و به دوش او باشد، چطور فایده ندارد و آن حمار از او استفاده نمی‌کند؛ آنهایی هم که انبار علم در باطنشان هست و باطنشان تمام علوم را فرض کنید، تمام صناعات را، تمام تخصصات را داشته باشند، لکن تربیت و تزکیه نشده باشند، آنها هم آن علوم‌شان برای آنها فایده ندارد، بلکه بسیاری از اوقات مضرّ است.

میتوانید فایل صوتی این سخنرانی را درکانال زیر بشنوید:

مکتب اسلامی